Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support

Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support

Binnen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam zijn vrijwel alle disciplines aanwezig om succesvolle inter- en transdisciplinaire onderzoeksvoorstellen te ontwikkelen, al dan niet met maatschappelijke partners. Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support tracht de vorming van interdisciplinaire consortia te stimuleren voor grote, complexe subsidieaanvragen.

Het betreft hier aanvragen voor de bandbreedtes 2-5 miljoen euro en 5-10 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), de thematische NWA-calls, de calls van het NWO Merian Fund en het onderzoek in het kader van het Kennis- en Innovatie Convenant, meer in het bijzonder de NWO-programma’s “MISSIE” (voor aanvragen met een minimale omvang van 2 miljoen euro en 10-30% cofinanciering), “VRAAG” (50%-matching) en LTP’s (met 67-75% publieke/private bijdrage). Bij LTP’s moeten ook andere partners worden betrokken. Hier geldt als voorwaarde voor ondersteuning vanuit LDE Research Development Support dat de LDE-universiteiten de grootste deelnemers in het consortium zijn.

Groepen van onderzoekers kunnen een financiële bijdrage van maximaal 25.000 euro en extra ondersteuning vanuit de Research Development Offices (LURIS, het Valorisation Centre van de TU Delft en Erasmus Research Services) ontvangen om hun onderzoeksvoorstellen verder te ontwikkelen.

Voorwaarden

Zij moeten daarbij aan de volgende voorwaarden voordoen:

  1. Aantoonbaar eerder overleg met een van de Research Development Offices over de vorming van een consortium en de keuze van de thematiek in relatie tot een toekomstige call.
  2. Overtuigende two-pager (max. 800 woorden) over het beoogde interdisciplinaire onderzoeksvoorstel ingaand op de criteria die de funder hanteert voor de beoogde call.
  3. Indien van toepassing identificatie van mogelijke private of publieke partner(s).
  4. Passend in de strategie van de samenwerking tussen de Leiden-Delft-Erasmus Universiteiten.
  5. Participatie vanuit de drie universiteiten.
  6. Overtuigende planning van de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel, in overleg met een van de Research Development Offices van de LDE Universiteiten.
  7. Concrete onderbouwing van de gewenste vorm van de ondersteuning. Hierbij wordt de sterke aanbeveling gedaan dat de financiële bijdrage wordt ingezet voor concretiseren van de interdisciplinaire aanpak en het (publiek-private) consortium. Het gaat hier dus niet om het financieren van onderzoek, maar om de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel en het consortium bijvoorbeeld door het verrichten van literatuuronderzoek, het organiseren van bijeenkomsten of een Lorentz Centre workshop.

Procedure

Een voorstel voor ondersteuning vanuit LDE Research Development Support kan worden ingediend bij de dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities prof. Wim van den Doel. Dit kan gedaan worden door het insturen van een voorstel van maximaal 800 woorden dat ingaat op de hierboven genoemde voorwaarden. 

Het is ook mogelijk een aanvraag in te dienen van een eerder bij NWO afgewezen voorstel wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat revisie zorgt voor een goede kans van slagen.

De deadline voor het indienen van voorstellen is vier maanden voorafgaande aan de datum van het indienen van de beknopte aanvragen in het kader van de NWA- en KIC-calls.

Het voorstel wordt beoordeeld door een kleine commissie bestaande uit ervaren beoordelaars van interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen en/of ontvangers van subsidies uit de NWA-middel of NWA-groot of soortgelijke programma's (zoals het crossover programma van NWO).

Besluit

Aanvragers krijgen binnen een maand te horen of hun voorstel wordt gehonoreerd. Het besluit wordt genomen door de LDE-dean op basis van het advies van de kleine commissie.

Indien de middelen vanuit LDE Research Development Support worden toegekend zal de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel en het consortium worden ondersteund vanuit Erasmus Research Services (ERS), LURIS en/of het Valorisation Centre of TU Delft. In de regel zal het Research Development Office van de universiteit van de penvoerder of de hoofdaanvrager de ondersteuning verzorgen.

 

Meer informatie en contact:

Universiteit Leiden
: LURIS: Anke Klerkx
TU Delft: Valorisation Centre: Marion Stenneke
Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus Research Services: Masja Kempen

Attachments
Aanvraagformulier Leiden-Delft-Erasmus Research Development Support (182.6 KB)