KerkMuseon

Fotowedstrijd WO2 Vandaag in Den Haag

(English below)

De TU Delft doet onderzoek naar de mening van de inwoners van Den Haag omtrent erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hierbij vooral om de resten van de Atlantikwall. Dit was een verdedigingslinie en het grootste infrastructuurproject van Nazi-Duitsland, het was gebouwd om West-Europa te verdedigen tegen een Geallieerde invasie. Den Haag met Scheveningen heeft het meest geleden onder de aanleg van de Atlantikwall omdat de stad direct aan de zee lag en er verschillende onderdelen van de bezettingsmacht gevestigd waren. De nazi’s veranderden Den Haag in een verdedigbare vesting en hebben hiervoor bijna 2400 panden gesloopt en 130.000 mensen gedwongen geëvacueerd. Na de oorlog heeft het lang geduurd voordat de stad weer opkrabbelde, maar er zijn nog steeds veel sporen van de oorlog in de stad.

poster WW2

Sporen in Den Haag

Vanuit het onderzoeksproject CoHeReNT, gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda, willen wij weten wat de mensen in Den Haag vinden van de sporen van de Tweede Wereldoorlog, het gaat hier om (delen van) bunkers, stukken van de stad die niet meer bestaan (villawijk Zorgvliet), delen die als gevolg van de sloop na de oorlog opnieuw werden ingericht (de voormalige tankgracht in Segbroek) en gebieden of panden die een bijzondere geschiedenis hebben met de bezetting (Oranjehotel).

Waarom willen we dit weten?

Vanuit de Nederlandse overheid en de Europese unie bestaat de overtuiging dat erfgoed een belangrijke rol kan spelen in lokale gemeenschappen voor het creëren van identiteit en gemeenschapszin. Als lokale mensen worden betrokken bij het behoud, beheer en nadenken over de toekomst van lokaal erfgoed, dan heeft dat een positieve invloed op de algehele leefomgeving en welzijn. Om mensen in Den Haag te betrekken bij het lokale erfgoed, moeten we wel weten wat de mensen in Den Haag denken over dit lokale erfgoed. Hiervoor gebruiken we een aantal speciale methoden, maar we willen ook de inwoners van Den Haag uitnodigen om hun perspectief op de Tweede Wereldoorlog en de resten hiervan te uiten op een creatieve manier: door een fotowedstrijd.

De opdracht is:

Fotografeer een plek in Den Haag die je het meest raakt rondom de Tweede Wereldoorlog. Denk hierbij aan verdwenen stadsdelen gesloopt voor Duitse verdedigingswerken, gebombardeerde wijken, huizen waar Joodse Hagenaars woonden, Duitse bunkers, etc.

Uit de inzendingen selecteert een jury tien foto’s die worden tentoongesteld in het stadhuis van Den Haag. De tien winnaars krijgen daarnaast een cadeaubon. Eén foto wordt tussen deze tien gekozen als hoofdwinnaar, deze persoon ontvangt een verrassende attentie.

De sluitingsdatum is 1 september 2023

Foto’s (of vragen) kunnen gemaild worden naar denhaagfotowedstrijd-BK@tudelft.nl

De spelregels zijn:

 • Je bent ingeschreven als inwoner van de gemeente Den Haag op 1 september 2023
 • Je bent ouder dan 18. Kinderen en tieners tussen 8 en 17 kunnen meedoen indien ze toestemming hebben van hun ouders
 • De foto is jouw eigen originele werk
 • Lichte bewerking van de foto met software zoals Photoshop is toegestaan. De jury behoudt zich echter het recht om zelf te beoordelen wanneer een foto te sterk is bewerkt.
 • Per deelnemer mogen er maximaal twee foto’s worden ingestuurd
 • Door deelname geef je toestemming voor het gebruik van de foto voor niet-commerciële en academische doeleinden en de eindexpositie.
 • Uitslag wordt uiterlijk begin november 2023 bekend gemaakt.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Photography Contest WW2 Remains in The Hague

TU Delft is doing research on the opinion of the inhabitants of The Hague regarding World War II heritage. This mainly concerns the remains of the Atlantic Wall. This was a defensive line and Nazi Germany's largest infrastructure project, it was built to defend Western Europe against an Allied invasion. The Hague and Scheveningen suffered particularly from the construction of the Atlantikwall because the city was located directly on the seafront and various organisations of the German occupying forces were located there. The Nazis turned The Hague into a defensible fortress, demolishing nearly 2,400 buildings and forcibly evacuating 130,000 people. After the war, it took a long time for the city to recover, but there are still many traces of the war in the city.

Second World War Remains in The Hague

We are working from the research project CoHeReNT, financed by the National Science Agenda and want to know what people in The Hague think of the traces of the Second World War, these are (parts of) bunkers, parts of the city that no longer exist (villa district Zorgvliet ), parts that were redesigned as a result of demolition after the war (the former anti-tank ditch in Segbroek) and areas or buildings that have a special history with the occupation (Oranjehotel).

Why do we want to know this?

The Dutch government and the European Union are convinced that heritage can play an important role in local communities in creating identity and a sense of community. When local people are involved in preserving, managing and thinking about the future of local heritage, it has a positive impact on the overall living environment and well-being. In order to involve people in The Hague with the local heritage, we need to know what the people in The Hague think about this local heritage. We use a number of special methods for this, but we also want to invite the residents of The Hague to express their perspective on the Second World War and its remnants in a creative way: through a photo competition.

The assignment is:
Take a photo of a location in The Hague that reminds you of the Second World War. You can think of vanished parts of the city demolished for German defenses, bombed neighborhoods, houses where Jewish residents of The Hague lived, German bunkers, etc.

From the entries, a jury selects ten photos that will be exhibited at the City Hall of The Hague. The ten winners will also receive a gift card. One photo will be chosen as the main winner among these ten, this person will receive a surprise gift.

The closing date is September 1, 2023

Photos (or questions) can be emailed to denhaagfotowedstrijd-BK@tudelft.nl

The rules of the competition are:

 • You are registered as a resident of the municipality of The Hague on 1 September 2023
 • You are over 18. Children and teenagers between 8 and 17 can participate if they have parental consent
 • The photo is your own original work
 • Slight editing of the photo with software such as Photoshop is allowed. However, the jury reserves the right to judge for itself if a photo has been edited too much.
 • A maximum of two photos may be submitted per participant
 • By participating you give permission for the use of the photo for non-commercial and academic purposes and the final exhibition.
 • The results will be announced no later than early November 2023.
 • There will be no correspondence about the result.