Ideas for a green future: redeveloping the former military base Maurits Zuid (Ede)

(Dutch version below, as well as pdfs of the student groups' ideas)

logostudenthubs

Between the 18th and 21st of May, five groups of students from different fields of study have developed ideas to better connect the existing nature and the heritage and history of the former Maurits military base with the plans for a residential and commercial area. There is still plenty of room to include new ideas in the planning process, so the students have been asked to explore the limits of what is possible. Students state that much can be improved if one includes the existing qualities of the area. Urban planners have to dare to look 100 years ahead, how will we live and what does that require of our environment? 

The student workshop has yielded an impressive amount of fresh ideas. For example, they argue for soft transitions between nature, living and working, so that plants and animals can come close and the neighborhood will be, as it were, absorbed into the Veluwe nature reserve. The site is also particularly suitable for semi-underground living, leaving more space for nature. Much space is given to communities wanting to live sustainably and in harmony with their natural environment. Food forests and vegetable gardens can be created offering opportunities to connect with the nearby World Food Center. The military history was insufficiently take into account in the plans of the municipality, so one of the ideas concerns a Memorial Lane, along which residents and visitors can learn about this part of the area’s history.

The results of a week of hard work have been handed over to the municipality of Ede, owning the former military base and managing the current project development. The municipality of Ede has hosted this workshop and elaborated on their own plans. The site project manager has heard all the ideas and fresh perspectives, and indicated that some of them are easy and others difficult to take into consideration.

The workshop was organized by the Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development, in collaboration with VU Amsterdam, Wageningen University, and the Erfgoedacademie. The students come from different study programs at different universities and worked on the assignment in mixed groups. The ideas will be further elaborated in the coming weeks by the Landscape Architecture students from Wageningen.

The assignment for this workshop stems from a project of the Science Shop of Wageningen University, Natuurlijk Kapitaal in Projectontwikkeling, which was requested by a collective of residents of the Enka terrain in Ede (a former industrial area), who thought that everything related to nature was put too easily aside during the redevelopment of the Enka premises. Their question was whether there were no other solutions and the students came up with answers during this workshop.

Ideeën voor een groene toekomst van de herinrichtingslocatie Maurits Zuid: de oogst van een vijfdaagse studenten workshop

Vijf groepen van studenten van uiteenlopende studierichtingen hebben ideeën ontwikkeld om de relatie tussen de aanwezige natuur, het erfgoed en de geschiedenis van de voormalige Mauritskazerne en de plannen voor wonen en werken meer met elkaar te verbinden. Er is nog volop ruimte om nieuwe ideeën op te nemen in de planvorming, dus is aan de studenten gevraagd om de grenzen van het onmogelijke op te zoeken. Studenten zeggen onder andere:  “Het kan veel beter als je de bestaande kwaliteiten meeneemt in de plannen. We moeten bij het plannen van dit soort plekken 100 jaar vooruit durven kijken, hoe leven we dan en wat vraagt dat van onze leefomgeving?”

Het atelier heeft een indrukwekkende hoeveelheid frisse ideeën opgeleverd. Zo pleiten de studenten voor zachte overgangen tussen natuur en het wonen en werken, zodat planten en dieren dicht bij kunnen komen en de wijk als het ware opgenomen wordt in de Veluwse natuur. Het terrein leent zich ook bijzonder voor half ondergronds wonen, waardoor er meer ruimte voor natuur overblijft. Veel ruimte wordt gegeven aan gemeenschappen die duurzaam en in harmonie met de natuur willen wonen. Daarin bieden aan te leggen voedselbossen en moestuinen goede kansen om de verbinding te maken met het World Food Centrum en om de gemeenschap in contact met de natuur te brengen. De militaire geschiedenis vond men onvoldoende terug in de plannen van de gemeente en één van de ideeën betreft een Memorial Lane, waarlangs bewoners en bezoekers kennis kunnen nemen van dit deel van de geschiedenis. 

De resultaten van een week hard werken zijn overhandigd aan de gemeente Ede, die eigenaar is van de locatie en de projectontwikkeling aanstuurt. De gemeente Ede is gastheer van dit atelier en heeft de studenten meegenomen in het gebied en alle plannen toegelicht. De projectleider van de locatie heeft alle ideeën en plannen aangehoord, en geeft aan dat sommige ervan eenvoudig en andere erg lastig mee te nemen zijn.

De workshop is georganiseerd vanuit het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit en de Erfgoedacademie. De studenten zijn dus afkomstig van verschillende opleidingen aan verschillende universiteiten en hebben in gemengde groepen aan de opdracht gewerkt. De ideeën zullen de komende weken verder uitgewerkt worden door de studenten Landschapsarchitectuur uit Wageningen.

De opdracht voor dit atelier komt voort uit een project aan de wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit, Natuurlijk Kapitaal in Projectontwikkeling, dat is aangevraagd door een bewonerscollectief van het Enka terrein in Ede die vonden dat alles wat met natuur te maken heeft wel heel gemakkelijk aan de kant geschoven werd bij de ontwikkeling van hun wijk. Hun vraag was of dat niet anders kon. Een antwoord op deze vraag is geformuleerd door de studenten.

Attachments
VrEde
Bridging the Gap
On the Road to the Wild
Veluwtopia
Veluwe District